آنزیم یا کاتالیزگر | نامگذاری | طبقه بندی استاندارد | انواع آنزیم برای فروش در آنزیم شاپ

آنزیم یا کاتالیزگر | نامگذاری | طبقه بندی استاندارد | انواع آنزیم برای فروش در آنزیم شاپ

آنزیم یا کاتالیزگر | نامگذاری | طبقه بندی استاندارد | انواع آنزیم برای فروش در آنزیم شاپ

آنزیم یا کاتالیزگر | نامگذاری | طبقه بندی استاندارد | انواع آنزیم برای فروش در آنزیم شاپ :

آنزیم یا کاتالیزگر (به فرانسوی: enzyme [آنزیم]، به انگلیسی: enzyme [اِنزایم]) یک ماده‌ی آلی است که یک فرایند شیمیایی را در یک ارگانیسم یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند، ولی خودش دگرگون نمی‌شود. به عبارت دیگر، آنزیم‌ها کاتالیزگرهای فرایندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگرهای غیرزیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلبِ آنزیم‌ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن‌ها که از جنس ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند rRNAها که در بخشی از ساختار خود آنزیم های ریبونوکلئتیدی دارند.

آنزیم‌ها با پایین آوردن انرژی فعال‌سازی یک واکنش فعالیت می‌کنند.

نامگذاری

 • در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آنها از پسوند “از” اضافه می‌شد مثل پروتئاز
 • روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز
 • روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز
 • روش استاندارد (EC numbers) که در این روش آنزیم‌ها رده‌بندی شده و رده‌ها به زیررده تقسیم شده و در نهایت هر آنزیم کد مخصوص به خود می‌گیرد مثل EC ۱.۱.۱.۸۶ این رده‌ها به شکل زیر است
 • ۱-اکسیدو رداکتازها (EC 1)
 • ۲-ترانسفرازها (EC 2)
 • ۳-هیدرولازها (EC 3)
 • ۴-لیازها (EC 4)
 • ۵-ایزومرازها (EC 5)
 • ۶-لیگازها (EC 6)

طبقه بندی استاندارد

۱-اکسیدو رداکتازها (EC 1)

1.1 گروه:EC 1.1 (act on the CH-OH group of donors)

1.2 گروه:EC 1.2 (act on the aldehyde or oxo group of donors)

1.3 گروه:EC 1.3 (act on the CH-CH group of donors)

1.4 گروه:EC 1.4 (act on the CH-NH2 group of donors)

1.5 گروه:EC 1.5 (act on CH-NH group of donors)

1.6 گروه:EC 1.6 (act on NADH or NADPH)

1.7 گروه:EC 1.7 (act on other nitrogenous compounds as donors)

1.8 گروه:EC 1.8 (act on a sulfur group of donors)

1.9 گروه:EC 1.9 (act on a heme group of donors)

1.10 گروه:EC 1.10 (act on diphenols and related substances as donors)

1.11 گروه:EC 1.11 (act on peroxide as an acceptor — peroxidases)

1.12 گروه:EC 1.12 (act on hydrogen as a donor)

1.13 گروه:EC 1.13 (act on single donors with incorporation of molecular oxygen)

1.14 گروه:EC 1.14 (act on paired donors with incorporation of molecular oxygen)

1.15 گروه:EC 1.15 (act on superoxide radicals as acceptors)

1.16 گروه:EC 1.16 (oxidize metal ions)

1.17 گروه:EC 1.17 (act on CH or CH2 groups)

1.18 گروه:EC 1.18 (act on iron-sulfur proteins as donors)

1.19 گروه:EC 1.19 (act on reduced flavodoxin as donor)

1.20 گروه:EC 1.20 (act on phosphorus or arsenic as donors)

1.21 گروه:EC 1.21 (act on X-H and Y-H to form an X-Y bond)

1.22 گروه:EC 1.97 (other oxidoreductases)

۲-ترانسفرازها (EC 2)

2.1 گروه:EC 2.1 (transfer one-carbon groups, Methylase)

2.2 گروه:EC 2.2 (transfer aldehyde or ketone groups)

2.3 گروه:EC 2.3 (acyltransferases)

2.4 گروه:EC 2.4 (glycosyltransferases)

2.5 گروه:EC 2.5 (transfer alkyl or aryl groups, other than methyl groups)

2.6 گروه:EC 2.6 (transfer nitrogenous groups)

2.7 گروه:EC 2.7 (transfer phosphorus-containing groups)

2.8 گروه:EC 2.8 (transfer sulfur-containing groups)

2.9 گروه:EC 2.9 (transfer selenium-containing groups)

۳-هیدرولازها (EC 3)

3.1 گروه:EC 3.1 (act on ester bonds)

3.2 گروه:EC 3.2 (act on sugars – glycosylases)

3.3 گروه:EC 3.3 (act on ether bonds)

3.4 گروه:EC 3.4 (act on peptide bonds – Peptidase)

3.5 گروه:EC 3.5 (act on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds)

3.6 گروه:EC 3.6 (act on acid anhydrides)

3.7 گروه:EC 3.7 (act on carbon-carbon bonds)

3.8 گروه:EC 3.8 (act on halide bonds)

3.9 گروه:EC 3.9 (act on phosphorus-nitrogen bonds)

3.10 گروه:EC 3.10 (act on sulfur-nitrogen bonds)

3.11 گروه:EC 3.11 (act on carbon-phosphorus bonds)

3.12 گروه:EC 3.12 (act on sulfur-sulfur bonds)

3.13 گروه:EC 3.13 (act on carbon-sulfur bonds)

۴-لیازها (EC 4)

4.1 گروه EC 4.1 : (carbon-carbon lyases)

4.2 گروه:EC 4.2 (carbon-oxygen lyases)

4.3 گروه:EC 4.3 (carbon-nitrogen lyases)

4.4 گروه:EC 4.4 (carbon-sulfur lyases)

4.5 گروه:EC 4.5 (carbon-halide lyases)

4.6 گروه:EC 4.6 (phosphorus-oxygen lyases)

۵-ایزومرازها (EC 5)

5.1 گروه:EC 5.1 (racemases and epimerases)

5.2 گروه:EC 5.2 (cis-trans-isomerases)

5.3 گروه:EC 5.3 (intramolecular oxidoreductases)

5.4 گروه:EC 5.4 (intramolecular transferases — mutases)

5.5 گروه:EC 5.5 (intramolecular lyases)

5.6 گروه:EC 5.99 (other isomerases)

۶-لیگازها (EC 6)

6.1 گروه:EC 6.1 (form carbon-oxygen bonds)

6.2 گروه:EC 6.2 (form carbon-sulfur bonds)

6.3 گروه:EC 6.3 (form carbon-nitrogen bonds)

6.4 گروه:EC 6.4 (form carbon-carbon bonds)

6.5 گروه:EC 6.5 (form phosphoric ester bonds)

6.6 گروه:EC 6.6 (form nitrogen-metal bonds)

برخی از آنزیم‌های مهم عبارتند از:

آنزیم‌های فعال در حمله آنزیمی

آنزیم همتاسازی مولکولی

اندونوکلئازهای محدودکننده

 • SacI
 • SalI
 • HindIII
 • BamI
 • EcoRI
 • KpnI
 • XbaI
 • XhoI
 • PstI

انواع آنزیم برای فروش در آنزیم شاپ

آنزیم آمیلاز

مقدمه :
آلفا آمیلاز از سوبتیلیس باسیلوس به روش عصاره گیری و تخمیر ساخته شده ، به طور گسترده ایی در روانگرایی قند نشاسته ، الکل ، آبجو ، مونو سدیم گلوتامات ، غذای حیوانات ، صنایع تخمیر و تقطیر ، پرینت و … استفاده میشود .
فعالیت :
یک گرم از پودر جامد آلفا – آمیلاز ( یا یک میلی لیتر از مایع آلفا – آمیلاز ) در 60 درجه سانتیگراد و Ph  شش یک میلی گرم از نشاسته را در یک ساعت به مایع تبدیل کرده که بعنوان یک آنزیم فعال تعریف شده و با u/gml نشانه گذاری میشود .
مشخصات :
1.ثبات حرارتی : در 60 درجه یا پایین تر ثابت بوده ، دمای عملیاتی بهینه 60 الی 70 درجه ، قابل کاربرد برای فرایند مایع سازی در 90 درجه سانتیگراد می باشد .
2.ثبات PH  : ثبات بیشتر در p H 6.0 تا 7.0  ، PH عملیاتی بهینه زیر 6.0 می باشد .


آنزیم اینورتاز

آنزیم اینورتاز: جهت تولید شربت اینورت آنزیمی از محلول آب و شکر استفاده می شود.


آنزیم بتاگلوکوناز

این آنزیم مورد استفاده در مرحله دوم هیدرولیز نشاسته جهت تولید شربت با غلظت قندهای مختلف (DE) میباشد.


آنزیم پروتئاز

فواید و عملکرد :
در صنایع سوخت اتانول اسید پروتئاز برای بهبود عملکرد تبدیل به قند و افزایش محصول الکل توسط شکست ساختار دیواره سلولی گرانولوز – استرومال صورت میگیرد . چنین هیدرولیزی مقادیر فراوانی آلفا – آمینونیتروژن آزاد را تولید می کند که منبع نیتروژنی کافی برای میکروزیم می تواند فراهم کند و باعث تولید دوباره مخمر ، افزایش غلظت میکروزیم و افزایش میزان تخمیر و کوتاهی دوره تخمیر و ارتقا ظرفیت تولید تجهیزات تخمیر گردد .
در صنایع غذایی :
چنین اصلاح کننده های مخمری در تولید نان ، کیک و سس برای بهبود کیفیت و طعم به کار برده میشود. در تولید سس سویا برای افزایش میزان اسید آمینه بکاررفته و در آبجو برای جایگزینی پاپائین و بروملین بکار می رود .
در صنایع آبجو سازی : می توان زمان تشکیل دی استیل و کاهش عمل آمدن آبجو را بدست گرفت .
در صنایع غذایی : شتاب در پروتئولیز ، افزایش استفاده از غذا ، کاهش هزینه تولید را در بر دارد .
در صنایع پوست  و چرم: افزایش سطح حاشیه پوست، افزایش درجه خشک شدن و لمس کامل را بدست می دهد .


آنزیم پکتیناز

آنزیم پکتیناز انرژی فعالسازی که برای تولید آبمیوه مورد نیاز است را پایین می آورد.


آنزیم گلوکز اکسیداز

گلوکز اکسیداز آنزیمی است که از قارچ های آسپرژیلوس نایجر و پنیسیلیوم بدست می آید
و اکسیداسیون گلوکز را با مصرف اکسیژن کاتالیز کرده و پراکسید هیدروژن آزاد می کند. این آنزیم با حذف اکسیژن و گلوکز از ماده غذایی می تواند باعث افزایش ماندگاری ماده غذایی شود.
کاربرد آنزیم گلوکز اکسیداز در نان باعث افزایش قدرت خمیر،افزایش قدرت نگهداری گاز در خمیر در نتیجه تردی و تازگی نان میشود.


آنزیم گلوکز ایزومراز

آنزیم گلوکو آمیلاز، جهت تبدیل مالتوز به شربت گلوکز.


آنزیم گلوکوآمیلاز

آنزیم گلوکو آمیلاز، جهت تبدیل مالتوز به شربت گلوکز.


آنزیم مالتوژنیک آمیلاز

آنزیم مالتوژنیک آمیلاز جهت حفظ کیفیت و تازگی نان پس از تولید و بسته بندی.


آنزیم همی سلولاز

آنزیم همی سلولاز در صنعت نان با خرد کردن پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای باعث بهبود خصوصیات رئولوژیک، افزایش قدرت جذب آب و مقاومت در برابر تخمیر خمیر، بهبود حجم نان و میزان سفتی مغز نان می شوند و سرعت بیاتی را کاهش می دهند.


آنزیم لیزین

لیزین یکی از 20 امینو اسید ها یکه پروتئین را می سازد است و بدن انسان قادر به تولید این آمینو اسید نیست و باید از طریق مواد غذایی تامین شود. لیزین یک باز می باشد، و در فراوردهای حیوانی، مثل گوشت، تخم مرغ، پنیر و در بعضی از ماهی ها یافت می شود و هم چنین در بعضی از سبزیجات مانند دانه های سویاو لوبیا وجود دارد.

لیزین :

L-Lysine یکی از پرکاربردترین اسید آمینه ها می باشد . این یک اسید آمینه ضروری و مورد نیاز در رژیم غذایی خوک ، طیور و اکثر گونه های حیوانی می باشد . لیزین در اکثر غذاهای حیوانی نادیده گرفته شده و یک اسید آمینه ضروری برای حیوانات می باشد که نمی توان آن را نادیده گرفت و باید در غذای آنها گنجانده شود . بنابراین این اسید آمینه اولین اسید آمینه مهار کننده نامیده میشود .
با افزودن آن به رژیم غذایی حیوانات ، حیوانات قادر به اخذ رژیم غذایی متوازن تری خواهند بود . لیزین بخش ضروری رژیم غذایی حیوانات است . شمول لیزین در غذای حیوانات به پیشبرد استفاده از پروتئین و توازن در اسید های آمینه حیوانات کمک می کند .

فرمول شیمیایی آن C6H14N2O2.HCL
وزن ملکولی 182.65


آنزیم زایلاناز

مقدمه :
زیلاناز یک آنزیم پودری تغلیظ شده ، می باشد که با کیفیتی عالی از رشته های تریکودرما رسی Trichoderma reesei ساخته شده که توسط تخمیر غوطه ور و تکنولوژی عصاره گیری تصفیه میشود .
مکانیسم اثر:
زیلاناز ، بتا یک ، 4- زیلو سیداز را از ملکول زیلان ، جدا کرده و آن را در زایلو-الیگوساکارید و زایلوز هیدرولیز می کند . این روش به طور گسترده ایی در صنایع غذایی حیوانات ، آبجوسازی ، کارخانه جات آب مقطر شرکتهای خمیر کاغذ و … بکار برده میشود .
افزودنی های خوراکی
مرغ ، مرغابی و دیگر حیوانات تک معده ( مونوگاستریک ) ، افزودن 100g/T بعنوان مکمل غذایی ( برآورد بر اساس 1000U/g زایلاناز )


آنزیم فسفولیپاز :

اثر اصلی آنزیم فسفولیپاز کاهش  استفاده از امولسی فایر هایی مانند DATEM , SSL و CSL به طور قابل ملاحظه ایی در صنایع نان است که به دلیل اثر خاص آن بر لیپید های قطبی و ویژگی آن در لیپید ها می باشد . ترکیب نهایی نشان دهنده امولسی فایر های طبیعی می باشد که نتیجه آن یکپارچگی و ساختار سفید تکه ایی ، افزایش حجم ، عطر بهتر و افزایش ماندگاری نان پخته شده می باشد .

کاربرد :
دوز توصیه شده100kg/%2-0.1 می باشد . دوز بهینه بستگی به کیفیت آرد دارد .


آنزیم شاپ اولین و بزرگترین مرکز تخصصی فروش آنزیم آزمایشگاهی و معرف آزمایشگاهی زیر نظر برند سیگما ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *