فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی | اکسیدو رداکتازها | ترانسفرازها | هیدرولازها | لیازها | لیگازها

فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی | اکسیدو رداکتازها | ترانسفرازها | هیدرولازها |لیازها | ایزومرازها | لیگازها

فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی | فروش آنزیم آلفا امیلاز | فروش آنزیم لیپاز | فروش آنزیم آمیلاز | فروش آنزیم بتا آمیلاز

فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی | اکسیدو رداکتازها | ترانسفرازها | هیدرولازها |لیازها | ایزومرازها | لیگازها

فروش انواع آنزیم آزمایشگاهی | اکسیدو رداکتازها | ترانسفرازها | هیدرولازها |لیازها | ایزومرازها | لیگازها :

آنزیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

یک آنزیم: فنیل آلانین هیدروکسیلاز

آنزیم یا کاتالیزگر[۱] (به فرانسوی: enzyme [آنزیم]، به انگلیسی: enzyme [اِنزایم]) یک ماده‌ی آلی است که یک فرایند شیمیایی را در یک ارگانیسم یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند، ولی خودش دگرگون نمی‌شود. به عبارت دیگر، آنزیم‌ها کاتالیزگرهای فرایندهای زیستی هستند و نسبت به کاتالیزگرهای غیرزیستی کارایی بسیار بالایی دارند. اغلبِ آنزیم‌ها ساختار پروتئینی دارند، به غیر از انواع محدودی از آن‌ها که از جنس ریبونوکلئیک اسید هستند؛ مانند rRNAها که در بخشی از ساختار خود آنزیم های ریبونوکلئتیدی دارند.

آنزیم‌ها با پایین آوردن انرژی فعال‌سازی یک واکنش فعالیت می‌کنند.

ساختار آنزیمهای انسانی

اغلب آنزیمهای بدن ساختار پروتئینی با ترکیبات پیچیده بر پایه زنجیر آمینواسید متصل شده به یکدیگر دارند. عوامل متعددی وجود دارد که یک آنزیم را از دیگر آنزیمها متمایز می‌کند شامل ترکیب آمینواسیدها، توالی آنها، وجود یونهای فلزی (به جزء RNA) مانند آهن و مس و مهمتر از همه، شکل فضایی یا ساختار پروتئینی. تمام آنزیمها محلول در آب هستند؛ زنجیرهای آمینواسید در فرمهای مختلفی موج دار شده که پروتئین‌های هیدروفوب در داخل و به سمت داخل آرایش یافته، سبب حداکثر اتصال هیدروژنی مولکولی داخلی با آب یا دیگر مولکولها می‌گردد. بدون تردید، آب محیط ضروری فراهم سازنده عملکرد آنزیمها است. برخی آنزیمها برای عملکرد خود به ترکیباتی بنام کوفاکتور نیازمندند که می‌تواند ترکیبی آلی مانند بیوتین یا غیر آلی مانند یون منیزیوم باشد.

آنزیمها کاتالیستهای فوق‌العاده مؤثری هستند که اجازه می‌دهند واکنشی که تحت شرایط عادی به سادگی اتفاق نمی‌افتد، اتفاق بیفتد و آن هم در نرخ سرعت بالا صورت گیرد. اغلب آنزیمها بسیار اختصاصی هستند و تنها کاتالیست یک واکنش ویژه می‌باشند و بر دیگر ترکیبات سیستم اثر ندارند. آنزیمها در تمام ارگانیزم‌های موجودات زنده، هر جایی که واکنشهای ضروری برای حیات روی می‌دهد، وجود دارند. آنها تنها واکنشهای بسیار ساده را تسریع می‌بخشند، هیچ آنزیمی به تنهایی قادر به کاتالیز واکنشهای بسیار پیچیده و چند مرحله‌ای نیست محیط کاری آنزیم در عملکردشان بسیار مهم است. بعضی از آنها برای عملکرد خود نیازمند حرارت وPH خاصی هستند.

نامگذاری

 • در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آن «از» اضافه می‌شد مثل پروتئاز
 • روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز
 • روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز
 • روش استاندارد (عدد گروه آنزیم) که در این روش آنزیم‌ها رده‌بندی شده و رده‌ها به زیررده تقسیم شده و در نهایت هر آنزیم کد مخصوص به خود می‌گیرد مثل EC ۱٫۱٫۱٫۸۶
  • این رده‌ها به شکل زیر است
 1. اکسیدو رداکتازها
 2. ترانسفرازها
 3. هیدرولازها
 4. لیازها
 5. ایزومرازها
 6. لیگازها
عددهای گمارش (کمیسیون) آنزیم (EC)[۲]
گروه واکنش کاتالیزی واکنش شیمیایی شماتیک نمونه
EC 1
اکسیدوردوکتازها
برای کاتالیز واکنش‌های اکسایش-کاهش; انتقال اکسیژن، هیدروژن یا الکترون از یک ماده به ماده دیگر AH + B → A + BH (reduced)
A + O → AO (oxidized)
لاکتات دهیدروژناز، اکسیداز
EC 2
ترانسفرازها
انتقال گروه عاملی از یک ماده به ماده دیگر AB + C → A + BC ترانس‌آمیناز، کیناز
EC 3
هیدرولازها
تشکیل دو فراورده از یک سوبسترا به وسیله آبکافت AB + H2O → AOH + BH لیپاز، آمیلاز، پپتیداز
EC 4
لیازها
واکنش افزایشی یا حذفی با سوبسترا از راه‌هایی جز آبکافت و اکسیداسیون RCOCOOH → RCOH + CO2 or [X-A-B-Y] → [A=B + X-Y] دکربوکسیلاز، آلدولاز
EC 5
ایزومرازها
نوآرایی درون‌مولکولی AB → BA ایزومراز، موتاز
EC 6
لیگازها
پیوند میان دو مولکول با ایجاد پیوند کووالانسی و شکستن همزمان ATP X + Y+ ATP → XY + ADP + Pi سینتتاز، دی‌ان‌ای لیگاز


اکسیدوردوکتاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از اکسیدو رداکتاز)

پرش به ناوبری پرش به جستجو

اکسیدورداکتاز در زیست‌شیمی یک آنزیمی است که انتقال الکترون را از یک مولکول (احیاکننده) به مولکول دیگر (اکسیدان) کاتالیز می‌کند

 • A + B → A + B

اکسیدوردوکتازها به بیست و دو زیرگروه قابل تقسیم بندی هستند مانند EC 1.1 یا الکل اکسیدوردوکتازها ؛ EC 1.11 یا پروکسیدازها و EC 1.4 مونوآمین‌ردوکتازها


ترانسفراز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زیست‌شیمی یک ترانسفراز آنزیمی است که انتقال یک گروه عاملی (مثل گروه متیل یا فسفات) را از یک مولکول به مولکول دیگر کاتالیز می‌کند.

 • A–X + B → A + B–X
 • در این مثال A دهنده و B پذیرنده است و دهنده معمولاً یک کوآنزیم است.

هیدرولاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

هیدرولاز آنزیمی است که آبکافت پیوندهای شیمیایی را کاتالیز می‌کند. به بیان دیگر این آنزیمها با افزودن یک مولکول آب به ترکیبات مختلف آنها را تجزیه میکنند.

 • A–B + H۲O → A–OH + B–H

انواع

آنزیمهای این گروه بیش از دویست نوعند که بر ترکیبات مختلفی اثر میکنند. از جمله مهمترین هیدرولازها استرازها هستند که شامل لیپازها (که پیوندهای استری لیپیدها را تجزیه میکنند) ، فسفاتازها ، فسفودی‌استرازها و نوکلئازهایند. هیدرولازها در انسان بسیار زیادند و به ویژه در گوارش فعالند مانند لیپاز ، فسفولیپازها ، پروتئازها ، اگزوپپتیداز ، اندوپپتیدازها ، گلیکوزیدازها مانند لاکتاز ، فسفولیپاز و اسفینگومیلیناز و … هیدرولازها برای تجزیه پروتئینها ممکن است پیوندهای C−O (کربن-اکسیژن) یا (C−N) یا (C−C) و حتی فسفر-نییتروژن (P−N) را بشکنند.


لیاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زیست‌شیمی یک لیاز (Lyase) آنزیمی است که شکستن پیوندهای شیمیایی مختلف را از راه‌هایی جز آبکافت و اکسیداسیون کاتالیز می‌کند و اغلب باعث ایجاد یک پیوند دوگانه جدید یا یک ساختمان حلقوی می‌شود. برای مثال آنزیم آدنیلات سیکلاز که تجزیه آدنوزین تری فسفات را به آدنوزین مونو فسفات حلقوی و دو فسفات کاتالیز می‌کند یک لیاز است.

ATP → cAMP + PPi

Adenylate Cyclase catalyzes the conversion of ATP to 3′,5′-cyclic AMP

از دیگر لیازها می‌توان کربونیک آنهینتباز، آلدولاز، دکربوکسیلاز و دهیدراتاز را نام برد.


ایزومراز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در زیست‌شیمی یک ایزومراز (Isomerase) آنزیمی است که تبدیل ایزومرهای یک مولکول را به هم دیگر کاتالیز می‌کند مانند آنزیم enoyl CoA isomerase و اپی مرازها. هر دو طرف واکنش ایزومراز ایزومر یکدیگرند.

واکنش های اپی مراز و ایزومراز ، معمولی ترین اشکال پنتوز ها را بهم وصل می کند .

انواع

ایزومرازها چند گونه‌اند مانند راسمازها یا اپی‌مرازها ( Racemases, epimerases ) ، سیس-ترانس ایزومرازها (Cis-trans isomerases) ، اکسیدوردوکتازهای داخل مولکولی (Intramolecular oxidoreductases) ، ترانسفرازهای داخل مولکولی (Intramolecular transferases) و لیازهای داخل مولکولی (Intramolecular lyases) .


لیگاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به ناوبری پرش به جستجو

لیگازها [۱] آنزیمهایی هستند که با کاتالیز یک مولکول بزرگ اولیه و ترکیب قسمت‌هایی از آن با همه یا قسمت‌هایی از یک مولکول دیگر، مولکولهایی جدید می سازند.

Ab + C → A–C + b

یا

Ab + cD → A–D + b + c

لیگازها معمولاً انرژی‌بر هستند و ATP (آدنوزین تری فسفات) مصرف می‌کنند مانند آنزیم دی‌ان‌ای لیگاز.

 

آنزیم شاپ اولین و بزرگترین مرکز تخصصی فروش آنزیم آزمایشگاهی و معرف آزمایشگاهی زیر نظر برند سیگما ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *