فهرست آنزیم‌ها | لیست آنزیم ها | انواع آنزیم ها | فروش آنزیم و معرف آزمایشگاهی

فهرست آنزیم‌ها | لیست آنزیم ها | انواع آنزیم ها

فهرست آنزیم‌ها | لیست آنزیم ها | انواع آنزیم ها | فروش مواد آزمایشگاهی اورجینال

فهرست آنزیم‌ها | لیست آنزیم ها | انواع آنزیم ها

فهرست آنزیم‌ها | لیست آنزیم ها | انواع آنزیم ها :

آنزیمها را براساس واکنش شیمیایی که کاتالیز میکنند طبق شماره کمیسیون آنزیم (EC number) شماره گذاری میکنند

نامگذاری فهرست آنزیم‌ها

 • در گذشته بر اساس پیش‌ماده نام‌گذاری می‌شد که به آخر آنها از پسوند “از” اضافه می‌شد مثل پروتئاز
 • روش دیگر بر اساس کاری که آن آنزیم انجام می‌دهد مثل دهیدرژناز
 • روش پیشرفته تر براساس کاری که انجام می‌دهد و نام پیش‌ماده الکل دهیدرژناز
 • روش استاندارد (EC numbers) که در این روش آنزیم‌ها رده‌بندی شده و رده‌ها به زیررده تقسیم شده و در نهایت هر آنزیم کد مخصوص به خود می‌گیرد مثل EC ۱.۱.۱.۸۶ این رده‌ها به شکل زیر است
 • ۱-اکسیدو رداکتازها (EC 1)
 • ۲-ترانسفرازها (EC 2)
 • ۳-هیدرولازها (EC 3)
 • ۴-لیازها (EC 4)
 • ۵-ایزومرازها (EC 5)
 • ۶-لیگازها (EC 6)

طبقه بندی استاندارد فهرست آنزیم‌ها

۱-اکسیدو رداکتازها (EC 1)

1.1 گروه:EC 1.1 (act on the CH-OH group of donors)

1.2 گروه:EC 1.2 (act on the aldehyde or oxo group of donors)

1.3 گروه:EC 1.3 (act on the CH-CH group of donors)

1.4 گروه:EC 1.4 (act on the CH-NH2 group of donors)

1.5 گروه:EC 1.5 (act on CH-NH group of donors)

1.6 گروه:EC 1.6 (act on NADH or NADPH)

1.7 گروه:EC 1.7 (act on other nitrogenous compounds as donors)

1.8 گروه:EC 1.8 (act on a sulfur group of donors)

1.9 گروه:EC 1.9 (act on a heme group of donors)

1.10 گروه:EC 1.10 (act on diphenols and related substances as donors)

1.11 گروه:EC 1.11 (act on peroxide as an acceptor — peroxidases)

1.12 گروه:EC 1.12 (act on hydrogen as a donor)

1.13 گروه:EC 1.13 (act on single donors with incorporation of molecular oxygen)

1.14 گروه:EC 1.14 (act on paired donors with incorporation of molecular oxygen)

1.15 گروه:EC 1.15 (act on superoxide radicals as acceptors)

1.16 گروه:EC 1.16 (oxidize metal ions)

1.17 گروه:EC 1.17 (act on CH or CH2 groups)

1.18 گروه:EC 1.18 (act on iron-sulfur proteins as donors)

1.19 گروه:EC 1.19 (act on reduced flavodoxin as donor)

1.20 گروه:EC 1.20 (act on phosphorus or arsenic as donors)

1.21 گروه:EC 1.21 (act on X-H and Y-H to form an X-Y bond)

1.22 گروه:EC 1.97 (other oxidoreductases)

۲-ترانسفرازها (EC 2)

2.1 گروه:EC 2.1 (transfer one-carbon groups, Methylase)

2.2 گروه:EC 2.2 (transfer aldehyde or ketone groups)

2.3 گروه:EC 2.3 (acyltransferases)

2.4 گروه:EC 2.4 (glycosyltransferases)

2.5 گروه:EC 2.5 (transfer alkyl or aryl groups, other than methyl groups)

2.6 گروه:EC 2.6 (transfer nitrogenous groups)

2.7 گروه:EC 2.7 (transfer phosphorus-containing groups)

2.8 گروه:EC 2.8 (transfer sulfur-containing groups)

2.9 گروه:EC 2.9 (transfer selenium-containing groups)

۳-هیدرولازها (EC 3)

3.1 گروه:EC 3.1 (act on ester bonds)

3.2 گروه:EC 3.2 (act on sugars – glycosylases)

3.3 گروه:EC 3.3 (act on ether bonds)

3.4 گروه:EC 3.4 (act on peptide bonds – Peptidase)

3.5 گروه:EC 3.5 (act on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds)

3.6 گروه:EC 3.6 (act on acid anhydrides)

3.7 گروه:EC 3.7 (act on carbon-carbon bonds)

3.8 گروه:EC 3.8 (act on halide bonds)

3.9 گروه:EC 3.9 (act on phosphorus-nitrogen bonds)

3.10 گروه:EC 3.10 (act on sulfur-nitrogen bonds)

3.11 گروه:EC 3.11 (act on carbon-phosphorus bonds)

3.12 گروه:EC 3.12 (act on sulfur-sulfur bonds)

3.13 گروه:EC 3.13 (act on carbon-sulfur bonds)

۴-لیازها (EC 4)

4.1 گروه EC 4.1 : (carbon-carbon lyases)

4.2 گروه:EC 4.2 (carbon-oxygen lyases)

4.3 گروه:EC 4.3 (carbon-nitrogen lyases)

4.4 گروه:EC 4.4 (carbon-sulfur lyases)

4.5 گروه:EC 4.5 (carbon-halide lyases)

4.6 گروه:EC 4.6 (phosphorus-oxygen lyases)

۵-ایزومرازها (EC 5)

5.1 گروه:EC 5.1 (racemases and epimerases)

5.2 گروه:EC 5.2 (cis-trans-isomerases)

5.3 گروه:EC 5.3 (intramolecular oxidoreductases)

5.4 گروه:EC 5.4 (intramolecular transferases — mutases)

5.5 گروه:EC 5.5 (intramolecular lyases)

5.6 گروه:EC 5.99 (other isomerases)

۶-لیگازها (EC 6)

6.1 گروه:EC 6.1 (form carbon-oxygen bonds)

6.2 گروه:EC 6.2 (form carbon-sulfur bonds)

6.3 گروه:EC 6.3 (form carbon-nitrogen bonds)

6.4 گروه:EC 6.4 (form carbon-carbon bonds)

6.5 گروه:EC 6.5 (form phosphoric ester bonds)

6.6 گروه:EC 6.6 (form nitrogen-metal bonds)

برخی از آنزیم‌های مهم عبارتند از:

آنزیم‌های فعال در حمله آنزیمی

آنزیم همتاسازی مولکولی

اندونوکلئازهای محدودکننده

 • SacI
 • SalI
 • HindIII
 • BamI
 • EcoRI
 • KpnI
 • XbaI
 • XhoI
 • PstI


سفیر آزما کیان بزرگترین واردکننده و فروشنده انواع آنتی بادی، آنتی ژن، پادتن، آنزیم و … می باشد.

0935700774302166074277

آنزیم شاپ اولین و بزرگترین مرکز تخصصی فروش آنزیم آزمایشگاهی و معرف آزمایشگاهی زیر نظر برند سیگما ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *